Általános Üzleti Feltételek

A felek kötelezettségei

A Component Soft Kft vállalja, hogy a Résztvevő számára a visszaigazolásban meghatározott tanfolyamon képzést nyújt, és oktatási anyagot biztosít.

A Component Soft Kft a Résztvevő munkáltatójával megállapodott összeget (a képzés díját) egy összegben a tanfolyam befejezése után számlázza ki, amit a munkáltató átutalással egyenlít ki.

Amennyiben az órarendben bármilyen változás következik be, azt a Component Soft Kftlegalább 2 nappal előre közli a Résztvevővel.

A Component Soft Kft biztosítja az oktatás szakszerű lebonyolítását és a nyugodt oktatási feltételeket.

A hiányzások száma nem haladhatja meg a tanulmányi idő 25%-át. Amennyiben ahiányzás több a megengedettnél, a mulasztott órákat egy következő időpontban pótolni kell. A tananyag pótlásáig látogatási bizonyítványt kiadni nem áll módunkban!

Ha a képzés a Component Soft Kft hibája miatt marad el, akkor köteles az adott kurzust 180 naponbelül megismételni.

Az oktatással kapcsolatos bármilyen észrevételét a Résztvevő az Oktatóval vagy annakmegbízottjával közölheti.

A hallgató hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Component Soft Kft a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXII. Törvény mellékletében meghatározott, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltaknak, valamintaz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének megfelelően kezelje.

Viták rendezése, szerződésszegés jogkövetkezményei

A Component Soft Kft hibájából elmaradt órákat díjmenetesen pótolja, vagy visszatérítést nyújt a tanfolyam díjából. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetlegesvitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között igyekeznek rendezni.

Lemondási feltételek

A részvétel lemondását, módosítását írásban (levél, e-mail) kell jelezni.

Nyílt tanfolyamok esetében: Az egyéni képzési foglalást a résztvevő legkésőbb a képzés tervezett kezdete előtt két (2) munkahéttel térítésmentesen lemondhatja. Amennyiben a résztvevő a megrendelt képzést a képzés tervezett kezdete előtt két (2) munkahéten belül mondja le, a Component Soft felszámíthatja a megállapodás szerinti képzési díj ötven (50) százalékát.

Késői lemondás vagy a résztvevő írásbeli értesítés nélküli távolmaradása esetén a teljes képzési költséget kiszámlázhatjuk. Ez vonatkozik a Résztvevő későbbi ismételt jelentkezésére, valamint arra az esetre, ha a résztvevő a biztosított tananyagot már megkapta, megnyitotta vagy letöltötte.

Zárt tanfolyamok vagy személyre szabott képzés esetében: Az egyéni képzési foglalásokat a megrendelő lemondhatja, és a vonatkozó díjak az alábbiakban találhatók:

(i) A képzés tervezett kezdete előtt 28 nappal történő lemondás ingyenes.

(ii) A képzés tervezett kezdete előtt 21-27 nappal történő lemondás esetén a Component Soft a megállapodás szerinti képzési díj 25%-át számíthatja fel.

(iii) A képzés tervezett kezdete előtt 14-20 nappal történő lemondás esetén a Component Soft felszámíthatja a megállapodás szerinti képzési díj 50%-át.

(iv) A képzés tervezett kezdete előtt 7-13 nappal történő lemondás esetén a Component Soft a megállapodás szerinti képzési díj 75%-át számíthatja fel.

(v) A képzés tervezett kezdete előtt 0-6 nappal történő lemondás esetében a Component Soft a megállapodás szerinti képzési díj 100%-át felszámíthatja.

A fent említett lemondási díjakon felül a Megrendelő és a Component Soft eseti alapon megegyezhetnek a Component Soft részére, a Component Soft munkatársainak a lemondás miatt felmerült vissza nem térítendő utazási költségeinek megtérítésében.

 

Budapest, 2021.01.04.

KTP logo Kubernetes Logo OpenInfra Logo OpenStack Logo Red Hat logo