A felek kötelezettségei

A Component Soft Kft vállalja, hogy a Résztvevő számára a visszaigazolásban meghatározott tanfolyamon képzést nyújt, és oktatási anyagot biztosít.

A Component Soft Kft a Résztvevő munkáltatójával megállapodott összeget (a képzés díját) egy összegben a tanfolyam befejezése után számlázza ki, amit a munkáltató átutalással egyenlít ki.

Amennyiben az órarendben bármilyen változás következik be, azt a Component Soft Kftlegalább 2 nappal előre közli a Résztvevővel.

A Component Soft Kft biztosítja az oktatás szakszerű lebonyolítását és a nyugodt oktatási feltételeket.

A hiányzások száma nem haladhatja meg a tanulmányi idő 25%-át. Amennyiben ahiányzás több a megengedettnél, a mulasztott órákat egy következő időpontban pótolni kell. A tananyag pótlásáig látogatási bizonyítványt kiadni nem áll módunkban!

Ha a képzés a Component Soft Kft hibája miatt marad el, akkor köteles az adott kurzust 180 naponbelül megismételni.

Az oktatással kapcsolatos bármilyen észrevételét a Résztvevő az Oktatóval vagy annakmegbízottjával közölheti.

A hallgató hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Component Soft Kft a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXII. Törvény mellékletében meghatározott, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltaknak, valamintaz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének megfelelően kezelje.

Viták rendezése, szerződésszegés jogkövetkezményei

A Component Soft Kft hibájából elmaradt órákat díjmenetesen pótolja, vagy visszatérítést nyújt a tanfolyam díjából. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetlegesvitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között igyekeznek rendezni.

Lemondási feltételek

A tanfolyami részvétel lemondását vagy módosítását mindenképp írásban kell közölni. Amennyiben ez a tanfolyam kezdete előtt 6 munkanapon belül történik meg, akkor a tandíj50%-át számlázzuk lemondási/módosítási díjként. A tanfolyam napján történő lemondások (vagy lemondás nélküli meg nem jelenés) esetén a teljes tandíjat kiszámlázzuk. Ez akkor is érvényes, ha az ügyfél egy későbbi időpontban újra jelentkezik, illetve, ha az e-mail címére megküldött kódszám alapján a tananyagot letölti. Előfordulhat, hogy egy tanfolyamot – különböző okokból a Component Soft Kft kényszerül átütemezni. Erről a tanfolyam kezdete előtt értesítést küld a Résztvevőknek, illetve azok munkáltatójának megjelölve az új időpontot.